Sunday, 2 March 2008

B eberapa hikmah dari Uthman r.a

Dari ’AbduLlah Ar-Rumy, dia berkata: Aku mendengar ’Utsman bin ’Affan (ra.) berkata, ”Sekiranya aku berada di antara surga dan neraka, sementara aku tidak tahu ke mana aku diperintahkan, maka aku suka memilih menjadi debu sebelum aku tahu ke arah mana yang aku tuju.”

No comments: